Lysimachia clethroides

Flowering Season
to
Plant Size
2 to 3 ft tall
Colors
white

Description

Gooseneck Loosestrife